Information för konsulter

Vår högsta prioritet är att trygga våra anställdas hälsa och säkerhet och vi följer löpande informationen från relevanta myndigheter och nyhetsmedier. Vi följer vad vår branschorganisation Almega samt Folkhälsomyndigheten rekommenderar.  

Korttidspermittering

Regeringen har gjort ytterligare budgetåtgärder med anledning av coronaviruset och det handlar om ett system för korttidspermittering (KTP). Korttidspermittering kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen och företagets personalkostnader minskar. Systemet används för att undvika uppsägningar och underlätta för företag att snabbt komma igång igen när läget vänder. 

Alla företag som är i behov av stödet kan få det, så länge du kan motivera varför, företaget får ej ha stora skatteskulder eller i övrigt missköta sin ekonomi. Dock ska arbetsgivaren ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Det kan handla om uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd eller tillfälligt anställd personal. Verksamhetskritisk behöver dock inte vara identiskt med inhyrd. Man kan vara verksamhetskritisk som inhyrd. Det handlar om att kunna motivera att man är verksamhetskritisk, oavsett om man är inhyrd eller fastanställd.

Regeringen har varit lyhörda för Kompetensföretagens och Almegas krav. Man har bestämt att:

”Uppsägning av konsulter och inhyrd personal inte ska vara en förutsättning för kundföretag att kunna ansöka om stöd för korttidspermitteringar. 
Istället ska bedömningen göras i varje enskilt fall utifrån respektive arbetsgivares förutsättningar.”

Det innebär att du som konsult inte nödvändigtvis behöver sägas upp för att vår kund ska kunna få korttidpermittering. 

Symptom på Covid-19 

De symptom som rapporterats som vanligast är: 

 • Feber
 • Hosta
 • Sjukdomskänsla
 • Huvudvärk 
 • Nysningar 
 • Snuva 
 • Halsont 
 • ​​​​​​​Hos mer svårt sjuka patienter andningssvårigheter.  

Vid eventuell kontakt med sjukvården (genom 1177 Vårdguiden) görs alltid en individuell bedömning av behov av provtagning och/eller vård.  

Riktlinjer för Framtidens konsulter gällande Coronaviruset:

 • Var noggranna med att tvätta händerna och använda handsprit. Undvik kontakt med händer i ansiktet.  
 • Följ vad kundföretaget har för regler och rådgivning gällande detta och tveka inte att höra av dig till din personalansvariga om du har några frågor. 
 • Vid sjukdom – om du är sjuk och inte kan arbeta, har du rätt till sjuklön som vanligt. 
 • Om din arbetsplats stänger ska du i största möjliga mån arbeta hemifrån. Om det inte är möjligt är du hemma och lön utgår. 
 • Framtidens hemsida uppdateras kontinuerligt med information gällande Corona. 
 • Framtiden har tillsatt en krisledning internt som följer utveckling och agerar efter information som framkommer kopplat till viruset.
 • Framtiden följer UD:s avrådan om icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber.  Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Nya rekommendationer kring hemarbete i Stockholmsregionen

Lär dig mer