Integritetspolicy för kandidater

INTRODUKTION 

Tack för att du väljer att söka jobb via Framtiden i Sverige AB (Framtiden)! När du söker jobb hos oss väljer du såklart själv vilka uppgifter du vill lämna i din ansökan, vissa personuppgifter måste du dock lämna för att Framtiden skall kunna utföra sina tjänster. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss på Framtiden när du söker arbete hos oss. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten och tar dataskyddsförordningen på högsta allvar. 

 

Denna integritetsskyddspolicy beskriver Framtidens integritetsskyddspolicy och processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter samt dina rättigheter. Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys.  

DATASKYDDSOMBUD 

Har du frågor om Framtidens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till vårt dataskyddsombud (DSO) Secify, DSO@secify.net. 

 

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR OM DIG  

 

Ändamål  Typ av personuppgifter   Rättslig grund för behandlingen 
Registrering i kandidatdatabas   Namn, E-post, Lösenord, Telefonnummer, Adress, Födelsedatum, CV, personligt brev, intyg, betyg, andra uppladdade dokument, Arbetslivserfarenheter, Kvalifikationer, Kunskaper, Språkkunskaper, Körkort, Utbildning, Jobbpreferenser, LinkedIn profil  Fullgörande av avtal  
Ansökan om tjänst  Namn, E-post, CV, personligt brev, intyg, andra uppladdade dokument, Arbetslivserfarenheter, Kvalifikationer, Kunskaper, Utbildning, Intervjuanteckningar, löneanspråk, startdatum, referenser, personlighetstester   Vidta åtgärder för att ingå anställningsavtal och rättsligförpliktelse   
Förbättrad webbplatsupplevelse  Klick och besökshistorik, IP-adress, Land, Datum   Framtidens berättigade intresse att förbättra tjänsten  

 

Tänkt på att inte dela med dig personuppgifter av känslig karaktär. Personuppgifter som är av känslig karaktär är följande: personnummer, sexuell läggning, politisk åskådning, hälsotillstånd, religiös övertygelse, etnisk bakgrund, eller facktillhörighet. Om du av någon anledning ändå vill lämna personuppgifter av känslig karaktär så anser vi att du samtycker till att Framtiden sparar och behandlar uppgifterna i kandidatdatabasen. Framtiden har dock rätt att radera uppgifter som du lämnar som är av känslig karaktär.  

 

 

 

 

HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER (BEHANDLAR) DINA PERSONUPPGIFTER 

  1. Personuppgifter du ger oss: 

  a. Skapa profil och söka ett enskilt jobb 

För att Framtiden ska kunna erbjuda jobbsökningsfunktionen (”Tjänsten”) baserad på ert godkännande utav användarvillkoren behandlar vi följande information, ditt namn, ditt användarnamn, lösenord, e-mail, telefonnummer, adress och födelsedatum samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till intyg, kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, preferenser, intressen och uppgift om vilja till omlokalisering. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation om aktuellt. Kandidater kan själva när som helst redigera sin egen användarprofil. 

 

Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, administrering av din ansökan och att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande. 

b. Intervjuer, kunskapstester och referenstagning 

Om du deltar vid intervjuer och/eller genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från relevanta källor. Vi kan komma att använda tredje parter för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner.  

 c. Din korrespondens med Framtiden AB 

Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta vår DSO enligt kontaktuppgifter ovan.  

 

 d. Ändamål för att behandla dina personuppgifter 

Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den rekryteringstjänst som vi avtalat, skapa profil och vara sökbar för våra rekryterare, intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt din kommunikation med oss. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive testning av tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer. Vi kommer också att spara dina uppgifter för framtida rekryteringar. Det är viktigt att veta att om du väljer att ta en anställning hos Framtiden behöver du lämna personuppgifter för att Framtiden skall uppfylla krav i anställningsavtal, lagar och kollektivavtal. 

NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA 

Personuppgiftsbiträden 

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. Personuppgiftsbiträdens personuppgiftsbehandling regleras av personuppgiftsbiträdesavtal.  

Kunder  

Dina personuppgifter som du anger kan komma att delas till det kundföretag som du är intresserad av att arbeta hos. I regel delar vi dina personuppgifter till kund endast om du är i slutskedet av rekryteringsprocessen.  

 Koncernbolag  

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern, t.ex. Secify by Sweden AB som verkar som Framtidens DSO. 

 Myndigheter  

När lagstiftning kräver kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket eller Försäkringskassan.  

 Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst.  

 Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan, föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeure händelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar  

på ditt uppdrag.  

DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER 

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion. Om du anser att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till datainspektionen@datainspektionen.se 

Rätt att återta ditt samtycke: I de fall en behandling grundar sig på samtycke har du närsomhelst rätt att återta ditt samtycke.  

Rätt till insyn (registerutdrag): Du har rätt att utan kostnad 1 gång/år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig samt en kopia på uppgifterna. 

Rätt till rättelse: Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart.  

Rätt till begränsning: Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter.  

Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen om du anser den felaktig.  

Rätt till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderad (med förbehåll för vissa undantag). Klicka här för att avluta ditt konto och få dina personuppgifter raderade.  

Rätt till dataportabilitet: Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig.  

Framtiden svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. Om förfrågan nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad. För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta vår DSO enligt kontaktuppgifter ovan.  

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER 

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar. 

DATALAGRING 

Din registrering innebär att Framtiden kommer att lagra och använda dina personuppgifter i rekryteringsändamål fram tills inaktualitet*, om du inte begär att få dem raderade. Vi kommer att göra e-postutskick med bestämda tidsintervall för att fråga dig om du fortsatt vill vara med i vår kandidatdatabas. För mer information om var och för hur länge som vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta vår DSO. 

 *5 år efter din senaste aktivitet med Framtiden.  

Cookie

Lär dig mer